Kursy, szkolenia

Prawo jazdy kategorii AM, A, B, C, CE, D

W XXI wieku prowadzenie samochodu jest umiejętnością nie tylko manualną, ale procesem myślowym wymagającym sprawnego podejmowania decyzji na drodze oraz przewidywania zdarzeń. By móc zasiąść
za kierownicą pojazdu, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. W Polsce kwestię prowadzenia pojazdów mechanicznych reguluje ustawa o kierujących pojazdami oraz ustawa prawo o ruchu drogowym. Na ich podstawie, by móc siąść za kierownicą pojazdu, posiadać należy prawo jazdy, które jest jedynym dokumentem uprawniającym do wykonywania tej czynności.

Prawo jazdy wydawane jest osobno dla poszczególnych typów pojazdów.

W Naszej ofercie posiadamy następujące rodzaje kursów na prawo jazdy:

kategoria AM

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii AM, spełnić należy następujące wymogi ustawowe:
• mieć ukończone 16 lata,
• posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia motoroweru,
• zdać egzamin organizowany w WORD.
Kurs na prawo jazdy kategorii AM obejmuje:
• 10 godzin zajęć teoretycznych – przepisy ruchu drogowego, z uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem motocykla,
• 10 godzin zajęć praktycznych – zajęcia na placu manewrowym, jak i w ruchu drogowym – nakierowanych na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu zgodnie z programem szkolenia.
Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb kursantów. Wszystkie kursy przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy rzetelnie przygotują Cię do egzaminu.
Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii AM obejmuje:
• Część teoretyczną – test sprawdzający wiedzę na temat przepisów i sposobu poruszania się po drogach,
• Część praktyczną – składającą się z zadań na placu manewrowym, jak i jazdy po mieście.

Wszystkie zajęcia praktyczne odbywają się na motocyklu Honda, który możemy podstawić na egzamin Państwowy w WORD Olsztyn.

Miejsce szkolenia teoretycznego:
– OSK TEST ul. Mickiewicza 4 lok. 302
– „Teoria w domu kursanta”

kategoria A

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii A, spełnić należy następujące wymogi ustawowe:
• mieć ukończone 24 lata lub 20 lat w przypadku posiadania wcześniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
• posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia motocykla,
• ukończyć stosowny kurs na prawo jazdy kategorii A,
• zdać egzamin organizowany w WORD.
Kurs na prawo jazdy kategorii A obejmuje:
• 30 godzin zajęć teoretycznych – przepisy ruchu drogowego, z uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem motocykla,
• 20 godzin zajęć praktycznych – zajęcia na placu manewrowym, jak i w ruchu drogowym – nakierowanych na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu zgodnie z programem szkolenia.
Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb kursantów. Wszystkie kursy przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy rzetelnie przygotują Cię do egzaminu.
Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii A obejmuje:
• Część teoretyczną – komputerowy test sprawdzający wiedzę na temat przepisów i sposobu poruszania się po drogach,
• Część praktyczną – składającą się z zadań na placu manewrowym, jak i jazdy po mieście.

Wszystkie zajęcia praktyczne odbywają się na motocyklu Honda, który możemy podstawić na egzamin Państwowy w WORD Olsztyn.

Miejsce szkolenia teoretycznego:
– OSK TEST ul. Mickiewicza 4 lok. 302
– „Teoria w domu kursanta”

kategoria B

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:
• Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.
• Motocyklem o pojemności nieprzekraczającej 125 cm 3; warunkiem jest posiadanie prawo jazdy kat. B pow. 3 lat,
• Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o DMC do 3,5 t oraz przyczepy lekkiej,
• Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o DMC do 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dmc zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg
• Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.
Aby uzyskać prawo jazdy kategorii B, należy spełnić następujące wymogi ustawowe:
• ukończone 17 lata i 9 miesięcy,
• posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
• przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.
Na kurs można zapisać się na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
Kurs na prawo jazdy kategorii B obejmuje:
• 34 godzin zajęć teoretycznych – przybliżających ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem,
• 32 godzin zajęć praktycznych – zarówno na placu manewrowym, jak i na trasie – nakierowanych na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu w pragmatycznym wymiarze i solidne przygotowanie do egzaminu.
Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb kursantów. Wszystkie kursy przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy rzetelnie przygotują Cię do egzaminu.
Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B obejmuje:
• Część teoretyczną – komputerowy test sprawdzający wiedzę na temat przepisów i sposobu poruszania się po drogach,
• Część praktyczną – składającą się z zadań na placu manewrowym, jak i jazdy po mieście.

kategorię C

Prawo jazdy kategorii C przeznaczone jest dla kierowców, którzy chcą posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdów, których DMC przekracza 3,5 tony – w tym ciężarowych oraz ciągników. Kategoria C prawo jazdy pozwala znacząco podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
Warunki uczestniczenia w kursie na kategorię C prawa jazdy:
• prawa jazdy kategorii B,
• wiek – 21 lat, można rozpocząć szkolenie trzy miesiące wcześniej (lub 18 lat jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej),
• posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
• uzyskać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych ,
• uzyskać profil kursanta w wydziale komunikacji.
Zakres kursu na prawo jazdy kategorii C
Osoby chcące uzyskać prawo jazdy kategorii C przed ukończeniem 21 roku życia zobowiązane są do posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie kategorii C oraz CE z uwzględnieniem kwalifikacji wstępnej. Kurs na prawo jazdy kategorii C, obejmuje:
• 20 godzin zajęć teoretycznych – przybliżających ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem pojazdów ciężarowych,
• 30 godzin zajęć praktycznych – zarówno na placu manewrowym, jak i na trasie – nakierowanych na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu w pragmatycznym wymiarze i solidne przygotowanie do egzaminu.
Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb kursantów. Wszystkie kursy przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy rzetelnie przygotują Cię do egzaminu.
Egzamin na prawo jazdy kat. C
Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii C obejmuje:
• Część teoretyczną – komputerowy test sprawdzający wiedzę na temat przepisów i sposobu poruszania się po drogach,
• Część praktyczną – składającą się z zadań na placu manewrowym, jak i jazdy po mieście.
Podkreślić warto, że kierowca przystępujący do egzaminu na kategorię prawa jazdy C, który go nie zda, nie traci dotychczasowych uprawnień związanych z prowadzeniem pojazdów osobowych.
Miejsce szkolenia teoretycznego:

kategoria CE

Kategoria C uprawnia jedynie do prowadzenia pojazdów o DMC przekraczającej 3,5 tony – bez uwzględnienia przyczepy. Do pracy w branży transportowej i prowadzenia pojazdów ciężarowych z przyczepą, naczepą, potrzebne jest uzyskanie dodatkowo kategorii C+E.
Warunki przystąpienie do kursu na prawo jazdy w kategorii C+E:
• wiek – 21 lat (lub 18 lat jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej),
• zdany egzamin lub posiadać prawo jazdy kategorii C,
• orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów tej kategorii,
• PKK- profil kursanta z wydziału komunikacji.
Zakres kursu na prawo jazdy kat. CE
Oferujemy Ci kurs prawo jazdy na kategorię CE prowadzony w elastycznych godzinach, które dopasować możesz do swoich codziennych obowiązków. Zapewniamy wszechstronny i zgodny z wymogami regulowanymi przez prawo program szkoleniowy obejmujący:
• 20 godzin zajęć teoretycznych (e-lerningowo lub stacjonarnie) – przepisy ruchu drogowego oraz warunki pracy na stanowisku kierowcy,
• 25 godzin zajęć praktycznych – manewry na placu i jazda w ruchu drogowym.
Zapewniamy przyjazną atmosferę, kompleksowe wyszkolenie na dobrej jakości materiałach szkoleniowych i przy wykorzystaniu wysokiej jakości pojazdu. Dbamy o to, by Twoje szanse na egzaminie były wysokie.
Egzamin państwowy w zakresie kategorii C+E prawa jazdy obejmuje wyłącznie część praktyczną, a więc zadania na placu manewrowym oraz jazda w ruchu drogowym – części teoretyczna nie jest wymagana.

Termin kursu na prawo jazdy kat. CE
Zaczynamy w każdy czwartek o godzinie 15.00
Miejsce szkolenia teoretycznego:

kategoria D

Prawo jazdy kategorii D przeznaczone jest dla kierowców, którzy chcą posiadać uprawnienia do prowadzenia autobusów o liczbie miejsc powyżej 17. Ta kategoria prawa jazdy pozwala znacząco podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę na stanowisku kierowcy autobusu.
Warunki uczestniczenia w kursie na kategorię D prawa jazdy:
• prawa jazdy kategorii B lub C,
• wiek – 24 lata, można rozpocząć szkolenie trzy miesiące wcześniej (lub 21 lat jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej),
• posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
• uzyskać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych ,
• uzyskać PKK – profil kursanta w wydziale komunikacji.
Zakres kursu na prawo jazdy kategorii D
Osoby chcące uzyskać prawo jazdy kategorii D przed ukończeniem 24 roku życia zobowiązane są do posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie kategorii D. Kurs na prawo jazdy kategorii D, obejmuje:
• 20 godzin zajęć teoretycznych – repetytorium z przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem autobusów,
• 40 (po kat. C) lub 60 (po kat. B) godzin zajęć praktycznych – na placu manewrowym i w ruchu drogowym.
Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb kursantów. Wszystkie kursy przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy rzetelnie przygotują Cię do egzaminu.
Egzamin na prawo jazdy kat. D
Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii D obejmuje:
• Część teoretyczną – test sprawdzający wiedzę na temat przepisów i sposobu poruszania się po drogach,
• Część praktyczną – składającą się z zadań na placu manewrowym, jak i jazdy po mieście.
Podstawiamy autobus na egzamin państwowy w WORD w Olsztynie.

Kurs ADR – przewóz towarów niebezpiecznych

Transport drogowy towarów niebezpiecznych oznacza ich przewóz po drogach publicznych, z uwzględnieniem zatrzymania pojazdu wynikającego z warunków ruchu drogowego, podczas których towary te znajdują się w pojazdach, cysternach lub kontenerach. Określenie to obejmuje również krótkotrwałe składowanie towarów niebezpiecznych związane ze zmianą rodzaju środka transportu (pociąg, samolot, statek żeglugi morskiej lub śródlądowej. Przepisy te zawarte są w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.

Towary niebezpieczne są to materiały i przedmioty (wyroby) zawierające takie materiały. Zagrożenia dla ludzi, majątku i środowiska stwarzane przez te towary wynikają z ich właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Mogą one powodować ofiary w ludziach lub szkody materialne, w następstwie niepożądanych zdarzeń (wypadków), takich jak wybuch, pożar lub uwolnienie substancji zakaźnej, trującej lub żrącej, na skutek błędów ludzkich, awarii technicznych, siły wyższej lub działań przestępczych, w tym zamachów terrorystycznych.

Rodzaje kursu:

I. Dokształcający początkowy:
• Podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (24 godziny lekcyjne + ćwiczenia),
• Specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (16 godziny lekcyjne + ćwiczenia),
• Specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów wybuchowych klasy 1 (8 godziny lekcyjne + ćwiczenia),
• Specjalistyczny w zakresie przewozu promieniotwórczych klasy 7 (8 godziny lekcyjne + ćwiczenia).

II. Dokształcający doskonalący:
• Podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
• Specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
• Specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów wybuchowych klasy 1,
• Specjalistyczny w zakresie przewozu promieniotwórczych klasy 7.

Cel kursu dokształcającego ADR:

A. Przygotowanie kierowców zawodowych do samodzielnego i prawidłowego wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym oraz międzynarodowym,
B. zminimalizowanie prawdopodobieństwa wypadku oraz zachowanie bezpieczeństwa osób i środowiska,
C. przygotowanie słuchaczy do zdania egzaminu.

Dla kogo:
• dla osób uczestniczących w procesie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (kierowcy posiadający prawo jazdy),
• które ukończyły 21 lat.

Egzamin państwowy:
Każdy z kursów zakończony jest egzaminem państwowym przeprowadzanym w naszym ośrodku pod przewodnictwem przedstawiciela marszałka województwa.

Egzamin z zakresu podstawowego składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia jest udzielenie co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi.
Egzamin z zakresu cystern składa się z 18 pytań testowych jednokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia jest udzielenie co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi.

Uprawnienia ADR wydawane są przez Marszałka Województwa w terminie 7 dni od daty zdania egzaminu. Zaświadczenie jest dokumentem imiennym ważnym 5 lat, uprawnia do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w ruchu krajowymi międzynarodowym.
Brak uprawnień w trakcie przewozu, to mandat w kwocie 2.000 zł dla kierowcy, przedsiębiorcy i zarządzającego transportem.

Organizacja kursu uzależniona jest od liczby uczestników – min. 10 osób
Szczegóły: 531-351-551

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu rzeczy lub osób. Przeznaczone jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii D lub C i zamierzają wykonywać przewóz drogowy. Warunkiem koniecznym jest ukończenie odpowiedniego kursu kwalifikacyjnego zakończonego egzaminem państwowym lub szkolenia okresowego.
W naszej ofercie znajdziesz kursy i szkolenia, które pozwolą Ci na uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Zapisz się już dziś na jedno ze szkoleń w zakresie:
szkolenia okresowego kierowców
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej
kwalifikacji wstępnej
Rodzaj szkolenie jaki ma obowiązek ukończyć kierowca określa data uzyskania po raz pierwszy prawo jazdy kat. C lub kat. D.
Kurs kwalifikacyjny z zakresu kwalifikacji wstępnej , kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. ,,D’’ po 10 września 2008 roku oraz kat. ,,C’’ po 10 września 2009 roku. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Wojewodę odpowiedniego ze względu na miejsce szkolenia.
Szkolenie okresowe powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. ,,D’’ przed 10 września 2008 roku oraz kat. ,,C’’ przed 10 września 2009 roku lub kierowcy ubiegający się o kolejne świadectwo kwalifikacji zawodowej. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Kierownika Ośrodka Szkolenia.
Celem ukończenia szkoleń zawodowych jest przygotowanie kierowców do bezpiecznego transportu rzeczy lub przewozu osób, zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującego prawa.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA – KATEGORIA C LUB D

Kwalifikacja wstępna przyspieszona przeznaczona jest dla kierowców wykonujących transport drogowy.
W skład szkolenia wchodzi: 130 h zajęć teoretycznych, 8 h jazdy w ruchu drogowym, 1 h jazdy symulatorem w warunkach specjalnych.
Czas trwania szkolenia: ok. 4 tygodnie.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA – KATEGORIA C LUB D

Kwalifikacja wstępna przeznaczona jest dla kierowców wykonujących transport drogowy.
W skład szkolenia wchodzi:

260 h zajęć teoretycznych,
16 h jazdy w ruchu drogowym,
2 h jazdy symulatorem w warunkach specjalnych.
Czas trwania szkolenia: 8 tygodni.

SZKOLENIE OKRESOWE – KATEGORIA C LUB D

Szkolenia okresowe przeznaczone są dla kierowców wykonujących transport drogowy.
W skład szkolenia wchodzi: 35 h zajęć teoretycznych. Czas trwania szkolenia: 5 dni

Certyfikat kompetencji (CPC)

Kursy CPC mają na celu uzyskanie „Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym” od 2011 roku obejmującego krajowy i międzynarodowy transport drogowy rzeczy lub osób. Zakres wiedzy uzyskanej na kursie pozwala na samodzielne prowadzenie firmy transportowej (uwzględnia m.in.: ekonomię, finanse i podatki, logistykę, zasady prowadzenia działalności gospodarczej, prawo pracy, prawo handlowe, zasady zawierania umów handlowych w transporcie i w spedycji).
Wielu przedsiębiorców ma problem z jego uzyskaniem, a przepisy umożliwiają zatrudnienie innych osób posiadających odpowiednie certyfikaty.

Uczestnicy:
Przewoźnicy, Logiści, Spedytorzy – przedsiębiorcy, osoby zarządzające transportem, osoby spełniające wymagania w zakresie dobrej reputacji i kompetencji zawodowej.

Szkolenia – Program: Certyfikowany przewoźnik drogowy musi posiadać wiedzę z wielu różnorodnych dziedzin.
Są to zagadnienia obejmujące tematy i informacje niezbędne w codziennej działalności gospodarczej.
Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z zagadnieniami prawa, obowiązującymi podatkami i innymi opłatami, a także z zasadami finansowania i prowadzenia działalności.

Szkolenia w naszej firmie są 3 dniowe i trwają zwykle:
• w piątki od 16:00 do 21:00,
• w soboty i niedziele od 8.30 do 17.00.

Szkolenie prowadzimy pod kątem pytań i zadań egzaminacyjnych.
Każdy uczestnik otrzymuje pomoce dydaktyczne, jak również przykładowe testy, które rozwiązywane są na kursie.

Program kursu:
1. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego (3 godz.)
2. Wybrane zagadnienia prawa handlowego (1 godz.)
3. Prawo pracy (2 godz.)
4. Czas jazdy kierowcy (6 godz.)
5. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa finansowego (2 godz.)
6. Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (2 godz.)
7. Dostęp do zawodu przewoźnika transportu drogowego osób i rzeczy (3 godz.)
8. Wymagania dot. Pojazdów i kontrola przez ITD (4 godz.)
9. Dokumentacja i procedury celne (1 godz.)

Zapisy na szkolenie:
• wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs,
• dokonać przedpłaty.

Egzamin jest przeprowadzany w miejscach i terminach podanych przez ITS. Przypadku pozytywnego wyniku egzaminu Certyfikat wydaje w Polsce Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie na podstawie. Egzaminu składającego się z dwóch części pisemnych:
• część pierwsza: 64 PYTANIA TESTOWE wielokrotnego wyboru,
• część druga: ZADANIE PROBLEMOWE składającego się z dwóch zagadnień – między innymi dotyczących czasu pracy kierowcy.
Łączny czas egzaminu to 4 godziny (po 2 godziny na każdą część).
Doradztwo DGSA

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych: Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek jest obowiązany prowadzić nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć, na swój koszt, doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, zwanego dalej doradcą. Przepis nie dotyczy przedsiębiorcy oraz innego podmiotu wykonującego przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związane z tym przewozem załadunek lub rozładunek tych towarów każdorazowo w ilościach, dla których umowa ADR nie wymaga odpowiedniego oznakowania pojazdu.

Zgodnie z pkt. 1.8.3.1. ADR każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.
Zakres usług doradczej ADR
śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych;
doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
przygotowanie procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych;
przygotowanie praktyk przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu;
przygotowanie procedur służących sprawdzenia wyposażenia używanego w związku z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
przeprowadzenie szkolenia pracowników przedsiębiorstwa;
przygotowanie procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
przygotowywania sprawozdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów;
przygotowanie wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów;
sprawdzania czy pracownicy zaangażowani w przewóz, załadunek, lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje;
stosowania środków mających na celu zwiększenie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
przygotowanie procedur kontrolnych służących sprawdzeniu czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom;
przygotowanie planu ochrony ładunku.

prawo jazdy

Zapisz się już dzisiaj

satysfakcja gwarantowana

Nasze kursy prowadzą doświadczeni i sprawdzeni instruktorzy zadbają o to, abyś jak najlepiej nauczył się prowadzić auto, zdał egzamin oraz cieszył się jazdą.

 

Czytaj więcejKup Kurs